Veelgestelde vragen vanuit de Ondernemingsraad

Als ambtelijk secretaris begeleid ik veel ondernemingsraden. De ene keer doet ik secretariële werkzaamheden, de andere keer geef ik training aan nieuwe OR leden. Van alle vragen die mij gesteld worden, heb ik de meestgestelde vragen in een blog verzameld. Is jouw vraag nog niet beantwoord? Maak een belafspraak en dan help ik je graag.

Inhoudsopgave

Hoe kunnen we de communicatie tussen de ondernemingsraad (OR) en de werknemers verbeteren?

Om de communicatie tussen de OR en de werknemers te verbeteren, is het belangrijk om regelmatig en transparant te communiceren. Dit kan door middel van nieuwsbrieven, intranetberichten, en informatiebijeenkomsten. Ook is het aan te raden om feedbacksessies te organiseren waarbij werknemers hun mening en suggesties kunnen geven.

Wat zijn tips om leden voor de OR te werven?

Om leden te werven voor de OR, kun je informatiesessies houden over het belang en de impact van de OR, succesverhalen delen en de voordelen van deelname benadrukken. Een persoonlijke benadering en het tonen van de concrete resultaten die door de OR zijn bereikt, kunnen ook helpen om meer leden aan te trekken.

Wat zijn onze rechten en plichten als OR-lid?

Als OR-lid heb je recht op informatie van de werkgever, recht op overleg, recht op advies en instemmingsrecht over bepaalde onderwerpen. Je plichten omvatten het vertegenwoordigen van de belangen van alle werknemers, het vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie en het actief deelnemen aan OR-vergaderingen en trainingen.

Hoe kan de OR effectief invloed uitoefenen op besluitvorming binnen het bedrijf?

Effectieve invloed op besluitvorming begint met goed voorbereid zijn op vergaderingen, het opbouwen van een sterke relatie met de bestuurder en het gebruik maken van je rechten zoals advies- en instemmingsrecht. Het is ook belangrijk om de achterban goed te informeren en te betrekken bij de standpunten die de OR inneemt.

Wat is de rol van de OR bij een reorganisatie?

Tijdens een reorganisatie heeft de OR een belangrijke rol in het adviseren over het proces en het bewaken van de belangen van de medewerkers. Dit omvat het beoordelen van de plannen, het adviseren over mogelijke gevolgen voor het personeel en het voorstellen van alternatieven of verbeteringen.

Hoe kan de OR bij een reorganisatie zo goed mogelijk opkomen voor de belangen van onze medewerkers?

Bij een reorganisatie kun je het beste opkomen voor de belangen van de medewerkers door kritisch en constructief te kijken naar de voorgestelde plannen, door vragen aan de bestuurder te stellen over de impact op de werkgelegenheid, en door actief met de bestuurder te onderhandelen over compensatieregelingen en andere ondersteunende maatregelen.

Wat zijn tips voor een goede samenwerking tussen bestuurder en OR?

Voor een goede samenwerking tussen bestuurder en OR is het essentieel om open lijnen van communicatie te onderhouden, wederzijds respect te tonen en samen te werken op basis van vertrouwen. Regelmatig overleg, het tijdig delen van informatie en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen kunnen de relatie versterken.

Wat zijn de stappen in het proces van adviesrecht?

Het proces van adviesrecht omvat het ontvangen van voorinformatie over een voorgenomen besluit van de bestuurder, het daadwerkelijk ontvangen van het voorgenomen besluit, het uitvoeren van een grondige analyse, het consulteren van de achterban, het opstellen van een advies en het overleggen hiervan met de bestuurder. De bestuurder moet vervolgens reageren op het advies voordat er een definitief besluit wordt genomen.

Wat zijn de stappen in het proces van instemmingsrecht?

Bij instemmingsrecht dient de bestuurder een voorstel in bij de OR op bepaalde vooraf gedefinieerde onderwerpen, zoals wijzigingen in arbeidsvoorwaarden. De OR beoordeelt het voorstel, overlegt desgewenst met de achterban en reageert vervolgens schriftelijk op het voorgenomen besluit. Zonder instemming van de OR kan het voorstel niet worden uitgevoerd.

Hoe moet een OR omgaan met vertrouwelijke informatie?

Omgaan met vertrouwelijke informatie vereist discretie en integriteit. Als OR-lid dien je vertrouwelijke informatie niet buiten de OR te bespreken en alleen te gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over wat als vertrouwelijk wordt beschouwd.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de OR tijdens een fusie?

Tijdens een fusie zijn de taken van de OR onder andere het adviseren over het fusieproces, het beoordelen van de gevolgen voor het personeel, en het waarborgen dat de rechten van de werknemers worden gerespecteerd. De OR moet ook toezien op naleving van de procedures en eventueel overleggen met vakbonden en andere betrokkenen.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de OR bij een overname?

Bij een overname moet de OR adviseren over de plannen, toezien op de impact op het personeel en waarborgen dat de werknemersrechten worden beschermd. Dit kan inhouden het beoordelen van de arbeidsvoorwaarden van nieuwe en bestaande werknemers en het aandringen op duidelijke communicatie vanuit de bestuurder naar het personeel.

Hoe stellen we een effectieve agenda samen voor de OR-vergaderingen?

Een effectieve agenda voor OR-vergaderingen bevat een heldere lijst van te bespreken punten, prioriteert belangrijke zaken en biedt ruimte voor input van alle OR-leden. Het kan nuttig zijn om vooraf input te verzamelen bij de achterban en tijd in te plannen voor zowel formele besluitvorming als open discussie.

Hoe kunnen we als OR bijdragen aan duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf?

Als OR kun je bijdragen aan duurzaamheidsinitiatieven door voorstellen te doen voor milieuvriendelijke praktijken, deel te nemen aan duurzaamheidscommissies, en door de bestuurder aan te moedigen om duurzaamheid te integreren in de bedrijfsstrategie. Ook kun je helpen met het informeren en motiveren van werknemers om deel te nemen aan deze initiatieven.

Wat zijn goede trainingen en opleidingen voor leden van de OR?

Goede trainingen voor OR-leden omvatten cursussen over teambuilding, basistraining WOR (Wet op de Ondernemingsraden), arbeidsrecht, medezeggenschap, effectieve communicatie, onderhandelingstechnieken en conflicthantering. Ook zijn er specifieke trainingen beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe leden of een dagelijks bestuur van de OR om hen snel op de hoogte te brengen van hun rechten en verantwoordelijkheden, alsmede trainingen om meer kennis en vaardigheden te verkrijgen over onderwerpen als arbobeleid, financiën.

Hoe kunnen we het beste trainingen en opleidingen voor OR-leden organiseren?

Voor het organiseren van trainingen en opleidingen voor OR-leden is het belangrijk om eerst de leerbehoeften te identificeren via enquêtes of gesprekken. Er zijn verschillende aanbieders die bedreven zijn in het trainen van medezeggenschapsorganen. Plan de trainingen op tijden dat alle leden kunnen deelnemen en evalueer de effectiviteit na afloop.

Hoe gaan we om met conflicten binnen de OR?

Bij conflicten binnen de OR is het essentieel om open en respectvolle communicatie te bevorderen, gebruik te maken van mediation technieken en eventueel een externe mediator in te schakelen. Het is belangrijk om conflicten vroegtijdig aan te pakken en te streven naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Hoe gaan we om met conflicten tussen OR en de bestuurder?

Conflicten tussen OR en de bestuurder kunnen worden aangepakt door duidelijke afspraken te maken over communicatie, regelmatig overleg te houden en te werken aan wederzijds vertrouwen. Indien nodig kan een externe adviseur of mediator helpen om een brug te slaan tussen beide partijen.

Wat zijn de rechten van de OR bij het inzien van bedrijfsinformatie en financiële rapporten?

OR-leden hebben het recht om alle relevante informatie van de bestuurder te ontvangen die nodig is om hun taken effectief uit te voeren. Dit omvat toegang tot bedrijfsinformatie en financiële rapporten, mits deze informatie noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun medezeggenschapsrechten.

Hoe kunnen we de betrokkenheid van werknemers bij de OR verhogen?

Om de betrokkenheid van werknemers bij de OR te verhogen, kun je regelmatig met bijvoorbeeld nieuwsbrieven of publicaties op het intranet communiceren over wat de OR doet en bereikt, interactieve sessies organiseren waar werknemers hun input kunnen geven, en zichtbaar zijn in de organisatie door bijvoorbeeld rondes op de werkvloer te maken.

Wat is de procedure voor het wijzigen van de OR-reglementen?

De procedure voor het wijzigen van de OR-reglementen omvat het voorstellen van wijzigingen tijdens een OR-vergadering, het bespreken en goedkeuren van deze wijzigingen door de OR-leden, en het zorgen dat de wijzigingen voldoen aan de wettelijke kaders. Vervolgens moeten de wijzigingen gecommuniceerd en afgestemd worden met de bestuurder.

Hoe kunnen we als OR onze invloed uitoefenen op het HR-beleid van de organisatie?

OR-leden kunnen hun invloed op het HR-beleid uitoefenen door actief deel te nemen aan discussies over HR-kwesties, voorstellen te doen voor verbeteringen, en door het gebruiken van hun instemmingsrecht bij wijzigingen in beleid die betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden of werkomstandigheden.

Welke rechten hebben we bij de benoeming of het ontslag van de bestuurder?

Bij de benoeming of het ontslag van een bestuurder heeft de OR vaak een adviesrecht. Dit betekent dat de OR geconsulteerd moet worden voordat er een definitief besluit wordt genomen. De OR kan zijn visie geven op de geschiktheid van een kandidaat of de omstandigheden rondom een ontslag.

Hoe moet een OR omgaan met veranderingen in arbeidsvoorwaarden of werkuren?

Bij veranderingen in arbeidsvoorwaarden of werkuren heeft de OR vaak een instemmingsrecht. Dit betekent dat dergelijke wijzigingen niet zonder de instemming van de OR doorgevoerd kunnen worden. De OR moet de voorgestelde veranderingen beoordelen, desgewenst overleggen met de achterban en eventueel onderhandelen met de bestuurder over de voorwaarden.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de OR bij het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen het bedrijf?

De OR kan een actieve rol spelen bij het bevorderen van diversiteit en inclusie door het aankaarten van deze thema’s bij de bestuurder, voorstellen te doen voor beleidsveranderingen en initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op het vergroten van diversiteit op alle niveaus van de organisatie.

Hoe kunnen we vanuit de OR de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers bevorderen?

De OR kan bijdragen aan het bevorderen van de gezondheid van medewerkers door het aandringen op goede arbeidsomstandigheden, het ondersteunen van programma’s voor een goede werk-privébalans en het bevorderen van initiatieven voor een geestelijke gezondheidszorg en fysieke fitness op de werkplek. De OR kan ook periodiek om informatie over het verzuim binnen de organisatie vragen. Aan de bestuurder kunnen desgewenst initiatiefvoorstellen worden gedaan om het verzuim terug te dringen als daar aanleiding toe is.

Wat zijn de juridische gevolgen van onze beslissingen als OR?

De juridische gevolgen van beslissingen door de OR hangen af van de aard van de beslissingen en hoe deze worden geïmplementeerd. Het is belangrijk dat OR-leden zich bewust zijn van de wettelijke kaders en zorgen dat hun besluiten hierbinnen vallen om juridische risico’s te minimaliseren.

Hoe kan de OR technologische veranderingen in het bedrijf monitoren en beïnvloeden?

De OR kan technologische veranderingen monitoren door regelmatig updates te vragen van de bestuurder, te evalueren hoe deze veranderingen de werknemers beïnvloeden, en door voorstellen te doen om de impact op de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden te minimaliseren.

Hoe evalueren we de prestaties van de OR?

De prestaties van de OR kunnen worden geëvalueerd door feedback te verzamelen van de achterban, de doelstellingen van de OR regelmatig te herzien en de voortgang te meten ten opzichte van deze doelstellingen. Regelmatige zelfevaluaties en externe beoordelingen kunnen ook nuttig zijn.

Hoe kunnen we de effectiviteit van de OR verbeteren?

De effectiviteit van de OR kan worden verbeterd door een continue proces van ontwikkeling en training van de leden, door het versterken van de communicatie met de achterban en door strategisch en proactief te handelen in de belangenbehartiging. Het is ook belangrijk om regelmatig de werkwijzen en procedures te herzien en te optimaliseren.

Staat jouw vraag hier niet tussen?

Plan een belafspraak en krijg direct antwoord op je vraag. 

Gerelateerde berichten

ambtelijk secretaris
Een fusie of een herstructurering van de organisatie, explosieve groei of misschien wel massa ontslag. Het zijn grote veranderingen die niet alleen impact hebben op de organisatie. Ze kunnen ook van invloed zijn op de rollen, verantwoordelijkheden en samenstelling van de ondernemingsraad. Dus staan jullie aan de vooravond van een grote verandering? Of hebben jullie net een traject achter de rug? Laat je dan in deze blog bijpraten over de consequenties voor de OR.
ambtelijk secretaris
Een ondernemingsraad (OR) kan zich laten ondersteunen door een ambtelijk secretaris zodat de OR-leden zich volledig op de inhoud kunnen richten.
Een mijlpaal: je organisatie heeft 50 medewerkers. Het is tijd voor een ondernemingsraad (OR). Moet dat? Ja, dat moet. Dat staat in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). We helpen je in 6 stappen op weg.